Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Kwb rijbewijs: Kwb vzw, dienst rijbewijs, gevestigd Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek, Ondernemingsnummer: 0409.979.507, BTW-nummer: BE0409.979.507
 2. Klant: Persoon, (feitelijke) vereniging of onderneming die via deze website een bestelling plaatst of zich inschrijft voor een activiteit.
 3. Partijen: Kwb rijbewijs en klant samen.
 4. Consument: Een klant die tevens individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op online bestellingen/aankopen via deze website, inschrijvingen voor activiteiten en levering van diensten en/of producten door kwb rijbewijs.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die vermeld staan en gehanteerd worden zijn in Euro’s en inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Kwb rijbewijs behoudt zich het recht voor vermelde prijzen ten allen tijde te wijzigen.
 3. Verhoging van de kostprijzen die leveranciers rekenen voor leveren van hun producten of diensten, en die niet kon voorzien worden ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Online-aankopen, inschrijvingen en betalingen

 1. Diensten en producten die werden aangekocht en waarvoor een online betaling werd uitgevoerd, worden pas verzonden of geleverd wanneer de betaling geregistreerd werd.
 2. Online aankopen kunnen na betaling niet geannuleerd worden.

Levering van online bestelde producten/aankopen

 1. Levering vindt plaats volgens beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de consument aangegeven adres.
 3. Indien de verpakking en/of het geleverd product geopend of beschadigd is, dient de bestemmeling hiervan melding te maken bij de diensten van B-post uiterlijk binnen de 24 uren na ontvangst van het geleverde product.
 4. Kwb rijbewijs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of verlies van het geleverde product.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. KWB rijbewijs kan tot 1 week voor aanvang de opleiding/activiteit/workshop annuleren of uitstellen.
 2. Wanneer kwb rijbewijs genoodzaakt is om de opleiding/activiteit/workshop te annuleren, zal kwb rijbewijs u hiervan per e-mail op de hoogte brengen. U krijgt op dit moment de keuze:
  1. U kan zich kostenloos inschrijven voor een andere opleiding/activiteit/workshop van kwb rijbewijs.
  2. We betalen het inschrijvingsgeld integraal terug.
 3. De annulatie of het uitstellen van een opleiding of het uitstellen van een opleiding zal nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
 4. Kwb rijbewijs heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening gedeeltelijk of geheel te laten verrichten door derden.

Informatieverstrekking tussen partijen

  1. Partijen stellen alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst ter beschikking, in het bijzonder de noodzakelijke gegevens voor het afleveren van de officiële attesten.
  2. Partijen staan in voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en gegevens, ook indien deze informatie en gegevens van derden afkomstig zijn.
  3. Informatie en gegevens van partijen worden enkel en alleen gebruikt voor deze overeenkomst. Informatie en gegevens van partijen - in welke vorm dan ook - worden nooit gedeeld, tenzij partijen hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben gegeven.
  4. Kwb rijbewijs respecteert de privacywetgeving terzake, we verwijzen hiervoor uitdrukkelijk naar onze privacyverklaring.

  Aansprakelijkheid

  1. Kwb rijbewijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit een overmachtssituatie waardoor kwb rijbewijs zijn verplichtingen niet - geheel of gedeeltelijk - kan nakomen.
  2. Kwb rijbewijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de opleiding en/of uitspraken van de lesgever.

  Klachten en ingebrekestellingen

  1. Klachten, ingebrekestellingen en betwistingen over een geleverd product of geleverde dienst, dienen aangetekend verzonden te worden aan Kwb vzw, dienst rijbewijs, Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek binnen tien werkdagen na levering van het product of de dienst.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst, handeling en elke andere vorm van samenwerking tussen partijen is uitsluitende het Belgische recht van toepassing.
  2. Enkel de rechtbanken van de gemeenschappelijke zetel van kwb vzw zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgeweken.